Last Update 04/15/2020
Completion Time 3 hours 22 minutes
Members 90
  • การแก้ไขผลการคำนวณ
  • วิธีการเข้าโปรแกรม
  • การแก้ไขชื่อย่อกิจการ
  • การเข้าสู่ระบบเงินเดือน
  • การลบผลการคำนวณ
  • การลบผลการคำนวณ
  • การพิมพ์รายงานโอนเงินเดือนเข้าธนาคาร
  • การตรวจสอบผลคำนวณเงินเดือน
  • บันทึกลาออก
  • บันทึกเงินเพิ่มเงินหักอื่นๆ
  • การแสดงวิธีคำนวณภาษี
  • การสำเนาข้อมูล
  • การตั้งค่าตารางภาษี
  • บันทึกจำนวนวันทำงานพนักงานรายวัน
  • การพิมพ์รายงานสรุปยอดเงินเดือน
  • การคำนวณเงินเดือน
  • การคำนวณปิดงวดเงินเดือน
  • การปรับแต่งรูปแบบรายงาน
  • การเพิ่มชื่อตำแหน่งผู้ใช้ และการกำหนดสิทธิการใช้งาน
  • รายงานส่งสำนักงานประกันสังคม
  • การตั้งค่าประเภทเงินเพิ่มเงินหัก
  • รายงานส่งกรมสรรพากร
  • Free preview
  • บันทึกปรับอัตราเงินเดือน
  • การสร้างสาขา แผนก ตำแหน่งงาน
  • การตั้งงวดเงินเดือน
  • การตั้งค่าอื่นๆ
  • การตั้งค่าประเภทเงินเพิ่มเงินหัก
  • การปรับลดอัตราประกันสังคมยุค covid-19
  • Free preview