Sale!

e-Recruit

฿65,000.00

Bplus e-Premium ส่วนงาน e-Recruit ระบบสมัครงาน เป็นระบบที่ออกแบบมาช่วยในการคัดสรรพนักงาน โดยสามารถหาพนักงานที่มีคุณภาพสอดคล้องกับการทำงานในแต่ละองค์กร ตั้งแต่การลงทะเบียนสมัครงานของผู้สมัครงาน การคัดสรรหาผู้สมัครงานตามคุณสมบัติ, การบันทึกคะแนนของผู้สมัคร, การสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน, การประเมินผลของผู้สมัครงาน, รวมถึงการแจ้งเตือนทางหน้าจอของระบบและทางอีเมล เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนการทำงานของผู้สัมภาษณ์งานและฝ่ายบุคคล เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วของการทำงาน

Category:

Description


คุณสมบัติทั่วไป

 • สามารถแสดงข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของผู้สมัครงานได้ เช่น ข้อมูลผู้สมัคร, ครอบครัวผู้สมัคร, บุคคลอ้างอิง เป็นต้น โดยข้อมูลส่วนนี้จะนำมาจากการกรอกประวัติจากผู้สมัครงานเอง
 • สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนอื่นๆ ของผู้สมัคร เช่น ประวัติการศึกษา, ประวัติการทำงาน, ทักษะความสามารถ, เอกสารสมัครงาน เป็นต้น
 • รองรับการกำหนดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร, ประเภทข้อมูลสถานะของการสมัคร ในรูปแบบ Master Data
 • สามารถกำหนดการนัดหมายผู้สมัคร และผู้สัมภาษณ์ ระบบเว็บทำการส่งข้อความและอีเมล ถึงผู้สมัครงาน
 • สามารถคัดกรองคุณสมบัติของผู้สมัคร จากคุณวุฒิ, ประวัติการทำงาน, หรือข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้เพื่อการค้นหาผู้สมัครที่ใช่ได้รวดเร็วขึ้น
  1. ส่วนของการตั้งค่า
  2. ส่วนของฝ่ายบุคคล
  3. ส่วนของผู้สมัครงาน
  4. ส่วนของผู้สัมภาษณ์งาน

1. ส่วนของการตั้งค่า

1.1 การกำหนดสิทธิ การตั้งค่าระบบ

 • รองรับก่อนการเริ่มใช้งานด้วยการลงทะเบียนของผู้สมัครงานและพนักงาน เพื่อระบบสามารถตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานของพนักงานได้
 • รองรับการเข้าสู่ระบบโดยชื่อผู้ใช้และรหัสลับของพนักงานและผู้สมัครงาน, การลืมรหัสลับ, การเปลี่ยนรหัสผ่านของพนักงานและผู้สมัครงาน
 • ผู้ดูแลระบบสามารถทำการกำหนดเมนูการใช้งานได้ระบบ โดยสามารถปรับเปลี่ยนชื่อเมนูการใช้งานได้ตามต้องการ

1.2 ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดชื่อเมนูย่อย โดยสามารถปรับเปลี่ยนชื่อเมนูย่อยได้ตามต้องการ

2. ส่วนของฝ่ายบุคคล
คุณสมบัติเบื้องต้น

 • ฝ่ายบุคคลสามารถกำหนดตำแหน่งงาน, คุณสมบัติของพนักงานที่ต้องการเปิดรับสมัคร
 • ฝ่ายบุคคลสามารถตรวจสอบรายการผู้สมัครงานผ่านเว็บได้ด้วยตนเอง
 • ฝ่ายบุคคลสามารถนัดหมายสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน
 • เมื่อมีการทดสอบผู้สมัครงาน ฝ่ายบุคคลสามารถระบุผลการทดสอบทฤษฎี ผ่านเว็บได้ด้วยตนเอง
 • เมื่อมีการประเมินผลผู้สมัครงาน ฝ่ายบุคคลสามารถตรวจสอบรายละเอียดสัมภาษณ์งานและผลการประเมิน โดยระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลผู้สมัคร, การนัดหมาย, ผู้สัมภาษณ์, ผลการประเมิน, สถานะรับสมัคร
 • ฝ่ายบุคคลสามารถตรวจสอบการร้องขอกำลังพลของแผนก, ตำแหน่งงาน, วันที่เปิดรับสมัคร, วันที่ปิดรับสมัครพร้อมสถานะ ขอรายการร้องขอกำลังพล
 • ฝ่ายบุคคลสามารถกำหนดนัดหมายผู้สมัครงาน นัดสัมภาษณ์งาน, นัดทำแบบทดสอบ, นัดเซ็นสัญญา, นัดวันเริ่มงาน, ยกเลิกนัดหมายกับผู้สมัครงานระบบทำการส่งอีเมล์แจ้งรายละเอียดผู้สมัครงานและผู้สัมภาษณ์งาน
 • ฝ่ายบุคคลสามารถตรวจสอบคะแนนการประเมินการสัมภาษณ์งานของผู้สมัครแต่ละคนได้จากเว็บทันที

รายละเอียดคุณสมบัติเพิ่มเติม

1. มีความความสะดวกในการกำหนดนัดหมายต่างๆของผู้สมัคร ซึ่งจะช่วยให้การทำงานของ HR สะดวก และ ตรวจสอบได้ง่ายมากขึ้น ทั้งยัง ช่วย HR ในการกรองข้อมูลวิเคราะห์การนัดหมาย เพื่อให้กรองนัดหมายผู้สมัครที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าได้ก่อน โดยแสดงข้อมูลในปฏิทินนัดหมายตามรูปแบบที่กรองข้อมูลไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • สามารถกำหนด “บอร์ดนัดหมาย” หรือ “บอร์ดรายงาน” ที่สำหรับกำหนดรายละเอียดการนัดหมายของพนักงานได้อย่างไม่จำกัด โดยสามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ และคัดลอกของเดิม มาแก้ไขเพิ่มเติมได้
 • สามารถกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานในระบบ ที่จะตรวจสอบบอร์ดนัดหมาย หรือ บอร์ดรายงาน เฉพาะที่มีสิทธิเข้าไปตรวจสอบได้เท่านั้น เพื่อให้ผู้ใช้งานเห็นเฉพาะการนัดหมายเฉพาะที่ต้องดูข้อมูลเท่านั้น พร้อมกับสามารถการกรองข้อมูลภายในที่แสดงข้อมูลไม่เหมือนกัน เพื่อตรวจสอบได้สะดวกมากขึ้น
 • เพิ่มคุณสมบัติหน้าจอปฏิทินนัดหมาย เพิ่มเติมจากหน้าจอการ์ดนัดหมายปกติ ซึ่งจะช่วยให้ตรวจสอบข้อมูลในรูปแบบปฏิทินที่มีมุมมองการตรวจสอบรายละเอียดได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น

2. ฝ่ายบุคคลสามารถทำการตรวจสอบผลการรับสมัครงานผ่านหน้าจอ แล้วนำมาวิเคราะห์การสรรหา แบบ P:A:C ในระบบได้ เพื่อทำให้ทราบได้ว่าจากตำแหน่งงานที่เราเปิดรับสมัครในหน้าเว็บ มีผู้สนใจสมัครเข้ามากี่คน แล้วมีนัดสัมภาษณ์แล้วกี่คน และ หลังสัมภาษณ์ มีรับเข้ามาแล้วกี่คน โดยสามารถนำข้อมูลมาตรวจสอบอัตราการเปรียบเทียบจำนวนการรับสมัครตามตำแหน่งได้ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในการรับสมัครในครั้งถัดไป โดยหน้าจอแสดงผลจะแสดงข้อมูลได้แบบ Real Time โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • ระบบจะเก็บข้อมูลพนักงานที่สนใจสมัครงาน หรือ มีการเข้ามาบันทึกข้อมูลในระบบ เพื่อเก็บเป็นข้อมูลของ P (Prospect) ทำให้ทราบได้ว่าพนักงานตำแหน่งนี้มีผู้สนใจเข้ามาสมัครงานกี่คน และ สามารถนำข้อมูลส่วนนี้เรียกรายงานตรวจสอบได้
 • หากมีการนัดสัมภาษณ์พนักงานแล้ว ระบบจะเก็บข้อมูลไว้ เพื่อให้ทราบว่ามีดำเนินการนัดหมายสัมภาษณ์แล้วกี่คน เพื่อเก็บเป็นข้อมูลของผู้ที่มีการนัดหมายเข้ามาสัมภาษณ์แล้ว ซึ่งสามารถนำข้อมูลมาเทียบ P:A ได้ และทำให้ทราบว่าจากผู้สนใจเข้ามาสมัคร เรานัดหมายสัมภาษณ์ได้แล้วกี่คน
 • เมื่อมีสัมภาษณ์พนักงานผ่านเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดงจำนวนผู้สมัครที่ผ่านการสัมภาษณ์และที่รับเข้ามาทำงาน โดยจะแสดงจำนวนของ ผู้สมัครที่สนใจ, ผู้สมัครที่เข้ามาสัมภาษณ์ และ ผู้สมัครที่รับเข้าทำงานตามตำแหน่ง โดยนำมาสรุปเป็นจำนวนอัตราเทียบ P:A:C เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผนการรับสมัครพนักงานในแต่ละตำแหน่งได้
 • พร้อมกับมีรายงานตรวจสอบข้อมูลจากในรายงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถกรองข้อมูลการแสดงผลจาก ระยะเวลาในการสรรหาว่ามีเป้าหมายภายในกี่วัน, อัตราที่ร้องขอ, อัตราที่รับได้, รับได้ภายใน ? วัน และ %การรับผู้สมัครเป็นพนักงานแต่ละระดับ เพื่อช่วยให้วิเคราะห์กระบวนการรับสมัคร วางแผนรับมือการสำรองกำลังพล หรือ การคัดกรองข้อมูลนำมาตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้

3. เนื่องด้วยในการสรรหาพนักงาน บางตำแหน่งอาจจะต้องการสรรหาจากพนักงานที่อยู่ในบริษัทอยู่แล้ว โดยระบบจะมีให้ตั้งค่าในหน้าจอที่สมัครงาน เพื่อระบุเพิ่มเติมแหล่งที่มาว่าเป็นพนักงานภายใน ซึ่งระบบก็จะแสดงข้อมูล เพื่อให้ทาง HR กรองข้อมูลตรวจสอบจากในหน้าเว็บได้ และ ทราบว่าเป็นพนักงานภายใน โดยมีการรายละเอียด ดังนี้

 • หลังจากสมัครสมาชิกหน้าเว็บ ผู้สมัครจะสามารถกำหนดในหัวข้อ แหล่งที่มา ว่าเป็น พนักงานภายใน
 • สำหรับผู้สมัครที่เป็นพนักงานภายในจะสามารถใช้งานระบบได้เหมือนเป็นผู้สมัครปกติทั่วไปตามเดิม

3. ส่วนของผู้สมัครงาน

3.1 การลงทะเบียนหน้าเว็บ

 • ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ
 • ผู้สมัครสามารถตรวจสอบตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครได้จากหน้าเว็บ โดยสามารถกรองได้ทั้งประเภทงานหลักและประเภทงานย่อยได้ด้วยตนเอง
 • ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติของตำแหน่งงานที่จะสมัครได้จากหน้าเว็บ
 • สามารถแสดงสถานะของผู้สมัครงานแต่ละคนว่าอยู่ในสถานะใด
 • ผู้สมัครงานสามารถตรวจสอบสถานการณ์สมัครงาน ตั้งแต่สมัครงานจนถึงเป็นพนักงานได้
 • ผู้สมัครสามารถทำการยกเลิกการสมัครงานได้ด้วยตนเองและจะมีอีเมล์แจ้งไปยังผู้สัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในตำแหน่งงานนั้นๆ เพื่อให้ทราบว่าผู้สมัครยกเลิกการสมัครงานแล้ว
 • ผู้สมัครสามารถเข้ามาทำการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานได้ด้วยตนเอง เพื่อรองรับกรณีที่ผู้สมัครต้องการยกเลิกการเข้าระบบ ก็สามารถเข้ามายกเลิกบัญชีผู้ใช้งานของตนเองได้
 • ผู้สมัครสามารถแก้ไขรหัสลับในการเข้าใช้งานระบบได้ เพื่อรองรับกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรหัสลับใหม่

3.2 การติดตามผลหลังสมัครงาน

 • ผู้สมัครงานสามารถทราบผลการสมัครงานทาง Auto E-mail โดยอัตโนมัติ และผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะของการสมัครงานของตนเองได้ที่เว็บ
 • ผู้สมัครงานสามารถทราบผลการสัมภาษณ์งานทาง Auto E-mail โดยอัตโนมัติ

3.3 กรณีผ่านสัมภาษณ์แล้ว ผู้สมัครสามารถทำการเซ็นสัญญาจ้างงานในระบบได้

 • สามารถทำการกำหนดรายละเอียดข้อมูลในเอกสารสัญญาจ้างจากในระบบได้ตามเงื่อนไขของบริษัท
 • สามารถแนบไฟล์เอกสารสัญญาจ้างของบริษัทในรูปแบบของ PDF แยกตามผู้สมัครแต่ละคนได้ โดยวิธีนี้จะรองรับกรณีสัญญาจ้างงานของผู้สมัครแต่ละคนไม่เหมือนกันได้อีกด้วย
 • ผู้สมัครสามารถทำการเซ็นเอกสารสัญญาจ้างในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบได้ทันที
 • ผู้สัมภาษณ์สามารถตรวจสอบข้อมูลการเซ็นเอกสารสัญญาจ้างของผู้สมัครผ่านระบบได้ทันที

4. ส่วนของผู้สัมภาษณ์งาน

 • สามารถบันทึกร้องขอกำลังพลของแต่ละตำแหน่งงานได้ผ่านเว็บได้ตนเอง
 • สามารถระบุรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่ต้องการร้องขอ จำนวนพนักงานที่ต้องการ, ระยะเวลาที่ต้องการเปิดรับสมัคร
 • สามารถระบุประเภทกำลังพลที่ต้องการร้องขอได้ เช่น พนักงานประจำ, รายวัน, Part-Time, Freelance, ฝึกงาน
 • สามารถมีผู้สัมภาษณ์งานได้หลายผู้สัมภาษณ์งาน
 • พนักงานสัมภาษณ์งานสามารถเลื่อนนัดสัมภาษณ์และยกเลิกการสัมภาษณ์ได้
 • พนักงานสัมภาษณ์งานสามารถแจ้งเตือนผู้ที่เกี่ยวข้องได้เมื่อมีการเลื่อนสัมภาษณ์และยกเลิกการสัมภาษณ์
 • สามารถพิมพ์ใบสมัครงานของผู้สมัคร ที่มีการนัดหมายได้
 • กรณีผู้สมัครทำการยกเลิกสมัครงาน จะมีอีเมล์แจ้งมาที่ผู้สัมภาษณ์เพื่อให้ทราบล่วงหน้าได้ทันที

5. คุณสมบัติอื่นๆ

5.1 สามารถรองรับกับ พรบ.คุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • สามารถทำการตั้งค่ากำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ โดยทำการกำหนดในหน้าเว็บ เพื่อให้ผู้สมัครรับทราบนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนสมัครงาน ทั้งนี้ สามารถทำการปรับเปลี่ยน นโยบาย หรือ แก้ไขนโยบายตามเงื่อนไขของบริษัท
 • พัฒนาในส่วนของฟังก์ชั่นการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติส่วนตัวของผู้สมัครในส่วนของข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลใบสมัครงาน ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลครอบครัวผู้สมัคร และ ข้อมูลประวัติการทำงานของผู้สมัคร เป็นต้น
 • พัฒนาในส่วนของฟังก์ชั่นการตั้งค่าให้สามารถระบุระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลของผู้สมัคร และ ตั้งค่าให้มีการแจ้งอีเมล์ไปยังผู้เกี่ยวข้องล่วงหน้าในการลบข้อมูลผู้สมัครได้ เพื่อรองรับกรณีการเก็บข้อมูลของผู้สมัครตามกฎหมาย พรบ.

5.2 ระบบรองรับการใช้งานในกรณีที่เชื่อมกับโปรแกรมเงินเดือน BplusHRM และ กรณีใช้งานได้แบบ Stand Alone โดยรองรับการใช้งานทั้งกับลูกค้าได้ทั้งกรณีที่ใช้งานแบบไม่ต้องมีโปรแกรมเงินเดือนได้ ซึ่งทำให้การใช้งานยืดหยุ่นมากขึ้น และ กรณีที่ HR แยกกันทำงาน ในส่วนของการทำเงินเดือนและส่วนของการสรรหา ก็ทำให้ข้อมูลเป็นอิสระต่อกัน และ สามารถ Export ข้อมูลพนักงานเพื่อนำไปใช้งานต่อในส่วนอื่นได้ด้วย

5.3 สามารถทำการนำเข้าข้อมูลผู้สมัครจาก Web รับสมัครงาน จำนวน 2 Web ดังนี้ JobsThai และ JobBKK ซึ่งข้อมูลพนักงานจะนำเข้ามายังระบบ e-Recruit เพื่อให้แสดงข้อมูลได้แบบอัตโนมัติ

คุณสมบัติทั่วไป

 • สามารถตั้งค่ากำหนดระยะเวลาในการดึงข้อมูลอัตโนมัติได้ โดยระบบ Sync การนำเข้าข้อมูลได้พร้อมกัน
 • ข้อมูลพนักงานที่นำเข้ามา จะแสดงตามหัวข้อที่กำหนด เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาของพนักงานในระบบได้ชัดเจน
 • ผู้ใช้งานสามารถบันทึกเพิ่มข้อมูลผู้สมัครได้เองโดยตรง โดยเป็นการบันทึกผ่านระบบ หรือ จะนำเข้าข้อมูลจากWeb ภายนอก ซึ่งหากเป็นการนำเข้าข้อมูลจากภายนอก ก็จะต้องผ่านกระบวนการยอมรับจาก PDPA ก่อน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้โปรแกรม

1. เพิ่มความสะดวกในการรับสมัครงาน รวมถึงการนัดหมายต่างๆ โดยจะมีเป็นบอร์ดตรวจสอบการนัดหมายได้

2. ช่วยเพิ่มความสะดวกและลดการใช้กระดาษในการรับสมัครงาน, การประเมินผลผู้สมัครงาน ลดระยะเวลาการทำงานของฝ่ายบุคคลที่ต้องติดตามการสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน มาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลด้านการสรรหาบุคลากรตามตำแหน่งงาน

3. เพิ่มความสะดวกในการรับสมัครงานยิ่งกว่าเดิม จากการช่วยดึงข้อมูลผ่านทาง Web JobThai, JobBKK

4. ช่วยเพิ่มความสะดวกที่รวดเร็วกว่าเดิม ที่จะต้องมีการกำหนดตำแหน่งงาน รออนุมัติการร้องขอกำลังพล

5. มีระบบที่รองรับการนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ได้ทั้งผู้สมัคร และ พนักงาน

6. สามารถทำรายการผ่าน Internet ได้ทุกที่ทุกเวลา และเป็น Real Time

7. มีบริการผู้สมัครงานแบบ Self Service สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย

ดาวน์โหลดเอกสาร

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.